Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

INTERNETOVÉHO PORTÁLU NAVRATNEPENIAZE.SK

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom internetového portálu navratnepeniaze.sk (ďalej len "Portál navratnepeniaze.sk") je spoločnosť Mafra, a.s., so sídlom Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1328 (ďalej len "Poskytovateľ"). Kontaktné údaje Poskytovateľa sú uvedené na Portáli navratnepeniaze.sk. Portál navratnepeniaze.sk je internetovou stránkou s adresou www.navratnepeniaze.sk, prostredníctvom ktorej je služba vrátenia peňazí poskytovaná, a skladá sa z informácií, služieb, obsahu a transakčných funkcií poskytovaných Poskytovateľom, jeho zmluvnými partnermi či inými tretími stranami. Súčasťou Portálu navratnepeniaze.sk je najmä katalóg odkazov (linkov) smerujúcich na (externé) internetovej stránky predávajúcich alebo poskytovateľov služieb a jeho používateľská časť.

1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom ohľadom služby definované a poskytované Poskytovateľom pod označením "Vrátenie peňazí", ako je definovaná nižšie. Na Všeobecné obchodné podmienky je Spotrebiteľ dostatočným spôsobom pred vlastnou registráciou upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Obchodné podmienky sú stanovené všeobecne bez vzťahu ku konkrétnemu Spotrebiteľovi a nediskriminačným spôsobom pri zachovaní rovnakého zaobchádzania so všetkými Spotrebiteľovi v Českej republike. Poskytovateľ poskytuje službu vrátenia peňazí len za podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktorá predchádza uzatvorenie zmluvy o poskytovaní Služby Spotrebiteľ vyslovuje súhlas s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (elektronickej pošty) na uzavretie zmluvy, ako aj pre všetky jej zmeny a zrušenie a pri všetky súvisiace komunikácii s Poskytovateľom.

1.3 Používateľ služby vrátenia peňazí a Portálu navratnepeniaze.sk môže byť iba osoba, ktorá spĺňa definíciu Spotrebiteľa.

 

2. Definícia a interpretácia

2.1 Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok majú nižšie uvedené termíny význam definovaný nižšie v tomto ustanovení.

Bonusy predstavujú finančné čiastky prideľované prípadne Poskytovateľom Spotrebiteľovi v súvislosti s Registráciou a využívaním Portálu navratnepeniaze.sk; ich pridelenie a výplata sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Cookies znamená malé množstvo dát, ktoré internetový server pošle internetovému prehliadaču, ktorý ich uloží na počítači Spotrebiteľa. Pri každom ďalšom prístupe Spotrebiteľa k tomu istému serveru posiela prehliadač tieto dáta internetovému serveru. Týmto spôsobom je zabezpečená autentizácia Spotrebiteľa pristupujúceho k internetovému serveru Portálu navratnepeniaze.sk.

Katalóg je zoznam odkazov (linkov) a informácií o predávajúcich a poskytovateľoch služieb (prevádzkovateľov internetových obchodov), ktorí sú v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom.

Kúpna cena alebo cena služby znamená finančnú čiastku v zákonných peniazoch Slovenskej republiky, vrátane príslušných daní a poplatkov, za ktorú Spotrebiteľ kúpou tovaru alebo získa službu od Predávajúceho alebo poskytovateľa služby uvedeného v Katalógu.

Pomoc je návodom na používanie Služby umiestneným na Portáli navratnepeniaze.sk.

Predávajúcim alebo poskytovateľom služby sa rozumie podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike alebo mimo nej, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu alebo obdobného systému umožňujúceho vzdialenú ponuku a nákup tovaru alebo ponuku, objednávku alebo poskytovanie služieb, ktorý je zmluvným partnerom Poskytovateľa, poskytuje svojim menom a na svoj účet tovar alebo služby Spotrebiteľovi a informácie o ktorého internetovom obchode sú uvedené v Katalógu na Portáli navratnepeniaze.sk.

Profil Spotrebiteľa predstavuje používateľskú časť Portálu navratnepeniaze.sk, ktorá je prístupná Spotrebiteľovi po zadaní Prístupových údajov.

Prístupové údaje sú jedinečné užívateľské meno a heslo pre prístup k Profilu Spotrebiteľa. Spotrebiteľ nesie plnú zodpovednosť za ich prípadné zneužitie.

Registráciou sa rozumie pravdivé vyplnenie všetkých údajov požadovaných registračným formulárom umiestneným na Portáli navratnepeniaze.sk vykonané Spotrebiteľom a následné odoslanie vyplneného formulára na spracovanie Poskytovateľovi a jej následná aktivácia. Spotrebiteľ má možnosť pred vlastným odoslaním vyplneného registračného formulára skontrolovať a prípadne zmeniť či opraviť ním vyplnené údaje.

Zľava predstavuje finančnú čiastku v zákonných peniazoch Slovenskej republiky vypočítanú z Kúpnej ceny alebo ceny služieb bez DPH, ktorá môže byť v Katalógu vyjadrená percentom alebo pevnou sumou. Pre stanovenie výšky Zľavy je rozhodujúca výška uvedená v Katalógu v deň uskutočnenia nákupu alebo objednania služby.

Službou sa rozumie služba vrátenia peňazí, ktorá predstavuje činnosť Poskytovateľa smerujúce k zabezpečeniu Zľavy z Kúpnej ceny alebo ceny služby, ktorú Spotrebiteľ zaplatil Predávajúcemu alebo poskytovateľovi služby, a to za podmienok špecifikovaných v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Služba je Spotrebiteľovi poskytovaná bezplatne as ohľadom na jej bezodplatný charakter je Služba ponúkaná iba fyzickým osobám spĺňajúcim definíciu Spotrebiteľa.

Zmluvou o poskytovaní Služby je zmluva uzavretá medzi Spotrebiteľom na jednej strane a Poskytovateľom na strane druhej ohľadom služby vrátenia peňazí. Registrácia Spotrebiteľa predstavuje návrh Zmluvy o poskytovaní Služby, keď fyzická osoba spĺňajúca definíciu Spotrebiteľa prejaví záujem o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní Služby za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Aktiváciu Registrácia Spotrebiteľ vykoná prostredníctvom kliknutí na odkaz umiestnený v e-mailovej správe zaslanej mu Poskytovateľom, ktorým je z jeho strany potvrdená Registrácia Spotrebiteľa (a tým jeho súhlas s návrhom zmluvy o poskytovaní Služby). Samotná Zmluva o poskytovaní Služby je uzavretá momentom aktivácie Registrácia Spotrebiteľom. Zmluva o poskytovaní Služby je s ohľadom na právnu povahu Spotrebiteľa považovaná za spotrebiteľskú zmluvu so všetkými dôsledkami z toho plynúcimi. Po jej uzavretí je Poskytovateľom archivovaná za účelom jej splnenia, pričom jej obsah je dôverný (nie je prístupná tretím osobám).

Spotrebiteľom je plnoletá a na právne úkony plne spôsobilá fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia uskutočnila Registráciu prostredníctvom Portálu navratnepeniaze.sk, bez výhrad vyslovila súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, s ktorými sa riadne zoznámila, a s ktorou Poskytovateľ uzavrel Zmluvu o poskytovaní Služby, a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o poskytovaní Služby (ako aj zmlúv s jednotlivým Predávajúcim alebo poskytovateľom služby) nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ tak má pri využívaní služby Poskytovateľa právne postavenie spotrebiteľa.

2.2 Členenie týchto Všeobecných obchodných podmienok a zaradenie nadpisov je vykonávané iba na účely uľahčenie orientácie a nemá vplyv na význam alebo výklad týchto Všeobecných obchodných podmienok a ich jednotlivých ustanovení.

2.3 Pojmy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nedefinované sa vykladajú zhodne ako termíny používané právnym poriadkom Slovenskej republiky v súlade s právom Európskej únie, a ak ich niet, potom podľa ich obvyklému významu v dotknutom prostredí s prihliadnutím na dobrej viere Spotrebiteľa a Poskytovateľa.

 

3. Zmluva o poskytovaní Služby a Všeobecné obchodné podmienky

3.1 Odoslaním vyplneného registračného formulára Spotrebiteľ výslovne potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bezvýhradne a plne súhlasí. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi Spotrebiteľom a Poskytovateľom. Objednávku a nákup tovaru či služieb je možné uskutočniť len prostredníctvom Profilu Spotrebiteľa na Portáli navratnepeniaze.sk.

3.2 Zmluva o poskytovaní Služby je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak sa nedohodnú zmluvné strany výslovne inak.

3.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené na Portáli navratnepeniaze.sk. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Pre Spotrebiteľa sú záväzné vždy platné a účinné Všeobecné obchodné podmienky v znení uverejnenom na Portáli navratnepeniaze.sk v deň odoslania objednávky tovaru či služieb Spotrebiteľom Predávajúcemu alebo poskytovateľovi služby. Svoj prípadný nesúhlas s vykonanou zmenou Všeobecných obchodných podmienok musí Spotrebiteľ vyjadriť zaslaním e-mailu Poskytovateľovi na e-mailovú adresu info@navratnepeniaze.sk, a to najneskôr do 14 dní od zverejnenia zmenených Všeobecných obchodných podmienok. Vyslovenie nesúhlasu so zmenou Všeobecných obchodných podmienok sa súčasne považuje za odstúpenie od zmluvy.

 

4. Registrácia Spotrebiteľa

4.1 Registrácia predchádza uzatvorenie zmluvy o poskytovaní Služby. Registrácia je určená výlučne pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú definíciu Spotrebiteľa. Pre úspešnú registráciu je Spotrebiteľ povinný do registračného formulára pravdivo a úplne vyplniť všetky údaje označené Poskytovateľom ako povinné. Tieto údaje slúžia na identifikáciu Spotrebiteľa ako zmluvné strany a riadnemu plneniu Zmluvy o poskytovaní Služby Poskytovateľom.

4.2 Jedna fyzická osoba je oprávnená sa registrovať len raz a jej užívateľské meno je jedinečné.

4.3 Registrácia je dokončená jej aktiváciou. Aktiváciu vykoná Spotrebiteľ kliknutím na odkaz (link) umiestnený v e-mailovej správe zaslanej Poskytovateľom Spotrebiteľovi, prostredníctvom ktorej je potvrdená registrácia Spotrebiteľa.

 

5. Uzavretie zmluvy a jej obsah

5.1 Zmluva o poskytovaní Služby je uzavretá okamihom aktivácie Registrácie Spotrebiteľom. Potvrdenie o uzavretí zmluvy o poskytovaní Služby je Spotrebiteľovi oznámené prostredníctvom internetovej stránky, ktorá sa zobrazí po kliknutí na odkaz, ktorým Spotrebiteľ vykonáva aktiváciu Registrácie. Spotrebiteľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ začal poskytovať Služby ihneď po uzavretí zmluvy o poskytovaní Služby.

5.2 Jedna fyzická osoba môže uzavrieť iba jednu Zmluvu o poskytovaní Služieb a využívať iba jeden Profil Spotrebiteľa.

5.3 Predmetom Služby je činnosť Poskytovateľa smerujúce k získaniu Zľavy, ktorá je podmienená riadnym a úplným uhradením kúpnej ceny alebo ceny služby Spotrebiteľom Predávajúcemu alebo poskytovateľovi služby a zaplatením provízie Predávajúcim alebo poskytovateľom služby Poskytovateľovi. Pri splnení všetkých uvedených podmienok je Zľava za podmienok uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach vyplatená Spotrebiteľovi. Poskytovateľ vyplatí Spotrebiteľovi Zľavu z čiastky, ktorú dostane ako províziu za nákup alebo objednávku uskutočnenú Spotrebiteľom u Predávajúceho alebo poskytovateľa služby.

5.4 Poskytovateľ nie je ani predajcom ani dodávateľom tovaru a služieb ponúkaných ktorýmkoľvek Predávajúcim alebo poskytovateľom služby uvedeným v Katalógu. Obsahom Služby preto nie je zabezpečenie samotnej transakcie medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim alebo poskytovateľom služby. Poskytovateľ a Spotrebiteľ konštatujú, že sa jedná výlučne o vzťah medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim alebo poskytovateľom služby a Poskytovateľ teda nezodpovedá za kvalitu a množstvo / rozsah poskytnutého tovaru či služieb, neručí za splnenie záväzkov z transakcie uskutočnené Spotrebiteľom s Predávajúcim alebo poskytovateľom služby, ani nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s touto transakciou, ani nie je subjektom povinností, ktoré z takejto transakcie pre jej strany vyplývajú.

5.5 Poskytovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za tovar alebo služby, ktoré budú poskytnuté Spotrebiteľovi zo strany Predávajúceho alebo poskytovateľa služby, najmä za ich bezpečnosť alebo užitočnosť. Spotrebiteľ berie na vedomie, že niektoré tovary alebo služby môžu byť prípadne nebezpečné. Spotrebiteľ je plne zodpovedný za svoje rozhodnutia a činy pri používaní tovaru a využívanie služieb. Poskytovateľ tiež neposkytuje Spotrebiteľom žiadne poradenské služby týkajúce sa tovaru alebo služieb ponúkaných Predajcom alebo poskytovateľom služby. Informácie na Portáli navratnepeniaze.sk nepredstavujú (ani nemôžu byť vykladané ako) vyhlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre akýkoľvek konkrétny účel.

5.6 Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby všetky informácie uvedené v Katalógu boli aktuálne a zodpovedali skutočnosti, Poskytovateľ však napriek tomu nezodpovedá za ich úplnú správnosť a pravdivosť. Poskytovateľ je oprávnený bez predchádzajúceho oznámenia informácie v Katalógu dopĺňať, meniť a odstraňovať.

5.7 Nasledujúce podmienky pre poskytovanie Služby musia byť splnené súčasne:

(i) Spotrebiteľ musí byť prihlásený k svojmu Profilu Spotrebiteľa; a

(ii) Spotrebiteľ využije k prístupu na internetové stránky Predávajúceho alebo poskytovateľa služby odkaz (link) umiestnený v Katalógu na Portáli navratnepeniaze.sk; a

(iii) Spotrebiteľ uskutoční nákup alebo objednávku tovaru či služieb svojim menom na svoj účet; a

(iv) Predávajúci alebo poskytovateľ služby musí transakciu zaznamenať, potvrdiť a vyplatiť províziu z tohto nákupu alebo objednávky Poskytovateľovi; a

(v) Spotrebiteľ nemá zakázané používanie Cookies vo svojom internetovom prehliadači a vykonal opatrenia uvedené v Pomocníkovi.

5.8 Poskytovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby v prospech Spotrebiteľa dodatočne získal Zľavu, Poskytovateľ však nezodpovedá za to, či bude Zľava skutočne poskytnutá,. Výška možné Zľavy je závislá na podmienkach konkrétneho Predávajúceho alebo poskytovateľa služby a je orientačne uvedená v Katalógu na Portáli navratnepeniaze.sk. Skutočná výška Zľavy je vždy závislá od konkrétnej transakcie, Spotrebiteľovi je Zľava najprv pripísaná v rámci Profilu Spotrebiteľa.

5.9 Podmienky na výplatu zľavy a bonusy (finančných prostriedkov pripísaných Spotrebiteľovi v rámci Služby) sú nasledovné:

(i) výplata bude vykonaná len formou bezhotovostného prevodu v prospech tuzemského bankového účtu Spotrebiteľa.

(ii) výplata sa vykonáva výhradne v zákonných peniazoch Slovenskej republiky;

(iii) výplata bude vykonaná len v prípade, že celková čiastka v Profilu Spotrebiteľa v čase výplaty bude väčšia alebo rovná sume minimálnej výplaty (12 ). Ak suma zliav a bonusov za daný kalendárny mesiac nedosiahne minimálnu sumu výplaty, dôjde k jej prevodu do nasledujúceho obdobia (ustanovenia článkov 5.10 (viii) a 7.2 týchto Všeobecných obchodných podmienok týmto nie sú dotknuté);

(iv) náklady spojené s výplatou nesie Spotrebiteľ;

(v) Spotrebiteľ je povinný udržiavať svoje údaje v Profilu Spotrebiteľa, potrebné pre výplatu, úplné a správne. Ak vzniknú Poskytovateľovi náklady s opätovnou výplatou z dôvodu chybných alebo neúplných údajov pre výplatu, môže byť suma k výplate znížená aj o náklady spojené s jej opätovným zaslaním na účet alebo adresu Spotrebiteľa. Poskytovateľ nie je zodpovedný za zaslanie výplaty Spotrebiteľovi, ak údaje pre výplatu neboli správne alebo úplné;

(vi) ak Spotrebiteľ vykoná zmenu údajov potrebných pre výplatu finančných prostriedkov, bude prípadná výplata z bezpečnostných dôvodov (ochrana Spotrebiteľa) odložená o desať dní oproti pôvodne plánovanému termínu výplaty.

(vii) Spotrebiteľ uvedie jedinečné číslo bankového účtu, ktoré sa nesmie zhodovať s bankovým účtom žiadneho iného Spotrebiteľa.

5.10 K výplate zliav, bonusov či iných finančných prostriedkov Spotrebiteľovi nedôjde najmä ak:

(i) Predávajúci alebo poskytovateľ služby neuhradil Poskytovateľovi províziu súvisiace s predmetnou transakciou Spotrebiteľa;

(ii) províziu vyplatenú Poskytovateľovi Predávajúcim alebo poskytovateľom služby nemožno prepojiť s žiadnym Profilom Spotrebiteľa (najmä ak Spotrebiteľ nebol v čase návštevy internetových stránok Predávajúceho alebo poskytovateľa služby prihlásený k svojmu Profilu Spotrebiteľa);

(iii) provízia vyplatená Predávajúcim alebo poskytovateľom služby Poskytovateľovi je spojená s Profilom Spotrebiteľa, ktorý bol zrušený / odstránený;

(iv) provízia vyplatená Predávajúcim alebo poskytovateľom služby Poskytovateľovi je spojená s transakciou označenú ako podvodné alebo ak Spotrebiteľ porušil tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo obchodné podmienky Predávajúceho alebo poskytovateľa služby;

(v) provízia vyplatená Predávajúcim alebo poskytovateľom služby Poskytovateľovi je spojená s transakciou vykonanou Spotrebiteľom mene alebo v prospech iných osôb;

(vi) dôjde k odstúpeniu od zmluvy, na základe ktorej bola Zľava (a / alebo Bonus) pripísaná;

(vii) Spotrebiteľ neposkytol súčinnosť nevyhnutnú pre realizáciu výplaty finančných prostriedkov; alebo

(viii) Spotrebiteľ v priebehu 12 mesiacov od Registrácia alebo od posledného nákupu tovaru alebo služieb cez Portál navratnepeniaze.sk neuskutoční prostredníctvom Portálu navratnepeniaze.sk žiadny nákup. V prípade, že spotrebiteľ v priebehu 12 mesiacov od Registrácia alebo od posledného nákupu tovaru alebo služieb cez Portál navratnepeniaze.sk neuskutoční prostredníctvom Portálu navratnepeniaze.sk žiadny nákup, budú nevyplatené zľavy a bonusy expirovány.

(ix) Spotrebiteľ používa viacero registrovaných účtov. Pre každý účet na navratnepenizae.sk možné použiť len jeden bankový účet. V prípade výplaty na už raz použitý bankový účet iným spotrebiteľom, budú stornované všetky bonusy súvisiace s novou registráciou (najmä vstupný bonus) alebo vzájomným odporúčaním (bonus za odporúčania priateľovi).

Finančné prostriedky (Zľavy a Bonusy) nevyplatené Spotrebiteľovi z vyššie uvedených dôvodov sa stávajú majetkom Poskytovateľa.

5.11 Spotrebitelia sú povinní pristupovať ku každému Predávajúcemu alebo poskytovateľovi služby a ku všetkým transakciám s týmito osobami s rovnakou opatrnosťou, ako keby vstúpili na ich internetové stránky priamo. V režime Služby môžu Spotrebitelia vykonávať všetky nákupy tovarov a služieb len svojím menom a na svoj účet. Je vecou Spotrebiteľa sledovať svoje príjmy zo získaných vyplatených zľavy a bonusy pre účely dane z príjmov.

5.12 Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy uzatvorenej medzi Spotrebiteľom na strane jednej a Predávajúcim alebo poskytovateľom služby na strane druhej a Spotrebiteľovi už bola v súvislosti s touto transakciou poskytnutá Zľava a / alebo Bonus a vykonaná ich výplata, takto vyplatené prostriedky je Spotrebiteľ povinný bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi (a to najneskôr do 7 dní od doručenia výzvy Poskytovateľa).

5.13 Spotrebitelia nesmie:

(i) vykonávať žiadne transakcie s Predávajúcim alebo poskytovateľom služby v mene niekoho iného (napríklad nákup tovaru za účelom získania Služby uvedenia odosielajúcej adresy niekoho, kto si ho neobjednal);

(ii) platiť za tovar či služby platobnými prostriedkami iných osôb, ktoré k nákupu nedali súhlas (napríklad platenie platobnou kartou inej osoby, ktorá nedala k nákupu súhlas);

(iii) zneužívať ponúk Predávajúceho alebo poskytovateľa služby (napríklad objednaním tovaru alebo služieb len za účelom následného získania zľavy a potom zrušenie objednávky);

(iv) porušovať obchodné podmienky Predávajúceho alebo poskytovateľa služby.

5.14 Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo zrušiť ponuky v Katalógu.

 

6. Bonusy

6.1 Poskytovateľ je oprávnený prideľovať Spotrebiteľom v súvislosti s Registráciou a využívaním Portálu navratnepeniaze.sk Bonusy, ktoré budú pripísané Spotrebiteľom v ich Profilu Spotrebiteľa. Výplata bonusov sa riadi ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.

6.2 Poskytovateľ pridelí Spotrebiteľom nasledujúce Bonusy:

(i) bonus vo výške 2 za registráciu Spotrebiteľa na Portáli navratnepeniaze.sk;

(ii) bonus vo výške 4 za odporúčanie Portálu navratnepeniaze.sk tretím osobám, ak sa tiež zaregistrujú na Portáli navratnepeniaze.sk a uskutoční počas 3 mesiacov po svojej Registráciu jeho prostredníctvom nákup tovaru či služieb, a to v hodnote aspoň 40 , za ktoré budú pripísané návratné peniaze. Bonusy môžu byť vyplatené len za odporúčania iných fyzických osôb;

(iii) ďalšie bonusy prípadne vyhlásené Poskytovateľom na internetových stránkach Portálu navratnepeniaze.sk.

 

7. Trvanie zmluvy o poskytovaní Služby a jej ukončenie

7.1 Zmluva o poskytovaní Služby sa uzatvára na dobu neurčitú.

7.2 Zmluvu o poskytovaní Služby je možné ukončiť dohodou uzavretou medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom, odstúpením od Zmluvy o poskytovaní Služby alebo výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Vzájomné vysporiadanie sa uskutoční do 60 dní od ukončenia zmluvy o poskytovaní Služby, a to za podmienok špecifikovaných v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Ak Spotrebiteľ v priebehu 12 mesiacov od Registrácia alebo od posledného nákupu tovaru alebo služieb cez Portál navratnepeniaze.sk neuskutoční prostredníctvom Portálu navratnepeniaze.sk žiadny nákup, budú nevyplatené zľavy a bonusy expirovány.

7.3 V prípade výpovede bude Zmluva o poskytovaní Služby ukončená k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

7.4 Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy o poskytovaní Služby odstúpiť v prípade, že užívateľ poruší ustanovenia Zmluvy o poskytovaní Služby, resp. týchto Všeobecných obchodných podmienok, či inak svojím konaním poškodí dobré meno alebo oprávnené záujmy Poskytovateľa alebo povesť Portálu navratnepeniaze.sk. V takom prípade má Poskytovateľ nárok na náhradu škody a je oprávnený pohľadávku z titulu náhrady škody započítať oproti prípadné pohľadávke Spotrebiteľa na výplatu Zľavy (zľavy).

7.5 Poskytovateľ má ďalej právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní Služby s účinkami ku dňu doručenia odstúpenia užívateľovi (ex nunc) ak sa Portál navratnepeniaze.sk stane nespôsobilým (právne alebo technicky) na poskytovanie Služby Poskytovateľom, Poskytovateľ stratí podnikateľské oprávnenie na poskytovanie Služby, Spotrebiteľ požiada o odstránenie svojich osobných údajov z evidencie Poskytovateľa, alebo Spotrebiteľ v priebehu uplynulých 12 mesiacov neuhradil riadne Kúpnu cenu alebo cenu služby. V prípade odstúpenia Zmluva o poskytovaní Služby zaniká dňom doručenia odstúpenia Spotrebiteľovi, resp. desiaty deň po odoslaní odstúpenia (prostredníctvom e-mailovej správy na adresu uvedenú Spotrebiteľom v jeho Profilu Spotrebiteľa).

7.6 Spotrebiteľ je podľa § 53 ods 7 Občianskeho zákonníka oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní Služby (uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku) bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, a to v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy o poskytovaní Služby alebo v prípade, že Poskytovateľ vykoná zmenu Všeobecných obchodných podmienok a Spotrebiteľ s takou zmenou vysloví nesúhlas.

7.7 Súčasne s ukončením Zmluvy o poskytovaní Služby bude zneprístupnené a následne odstránený príslušný Profil Spotrebiteľa.

7.8 Výpoveď alebo odstúpenie od Zmluvy o poskytovaní Služby ktoroukoľvek zo zmluvných strán musí byť urobené písomnou formou, pričom pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa za dodržanie písomnej formy považuje tiež komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty - e-mailu.

 

8. Ochrana osobných údajov a podmienky používania Portálu navratnepeniaze.sk

8.1 Poskytovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré mu budú poskytnuté Spotrebiteľom, sú dôverné, budú použité iba v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí Služby a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prípadov spojených s platobným stykom (ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach stanovené inak). Spotrebiteľ dáva poskytovateľovi súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu zmluvy o poskytovaní služby, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Spotrebiteľ ďalej dáva Poskytovateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie svojich osobných údajov na účely zasielania aktuálnych informácií o projektoch Poskytovateľa a iných marketingových a obchodných oznámení Poskytovateľa, ako aj pre účely vnútornej analýzy Poskytovateľa, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

8.2 Spotrebiteľ má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a právo žiadať o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Spotrebiteľ má tiež právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne ​​odvolať. Osobné údaje Spotrebiteľa sú uchovávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z. z., O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení). Všetky údaje získané od Spotrebiteľov nie sú poskytované tretím osobám, s výnimkou príslušného Predávajúceho alebo poskytovateľa služby.

8.3 Prístup a používanie verejne prístupných častí Portálu navratnepeniaze.sk je bezplatné. Spotrebiteľ je zodpovedný za udržanie svojich Prístupových údajov v tajnosti.

8.4 Spotrebiteľ nesie zodpovednosť za prístroje, ktoré používa k internetovému prístupu (telefón, osobný počítač a pod). Spotrebiteľ tiež znáša všetky náklady spojené s pripojením na Internet, najmä s prístupom k Portálu navratnepeniaze.sk. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poškodenie prístrojov Spotrebiteľa počas využívania služieb Portálu navratnepeniaze.sk. Spotrebiteľ ďalej berie na vedomie, že z technických či iných dôvodov môže byť prístup k Portálu navratnepeniaze.sk obmedzený alebo prerušený. Ak sa stanú internetové stránky Portálu navratnepeniaze.sk z technických dôvodov nedostupné, Poskytovateľ sa bude snažiť prevádzka stránok čo najskôr obnoviť, najmä ak je dôvod neprístupnosti internetových stránok pod jeho kontrolou. Poskytovateľ sa bude snažiť aktívne predchádzať akýmkoľvek technickým problémom, nemôže však garantovať 100% dostupnosť internetových stránok Portálu navratnepeniaze.sk.

8.5 Poskytovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Zb. z., O práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon) v platnom znení, je oprávnený vykonávať majetkové práva k obsahu Portálu navratnepeniaze.sk. Obsah Portálu navratnepeniaze.sk nemožno uchovávať, upravovať ani šíriť bez súhlasu Poskytovateľa.

8.6 Poskytovateľ má právo, ale nie povinnosť, neustále monitorovať obsah Portálu navratnepeniaze.sk na zabezpečenie chodu portálu. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah, ktorý Spotrebiteľ, iný oprávnený alebo neoprávnený užívateľ môže zverejniť na Portáli navratnepeniaze.sk. Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia zmazať všetok taký obsah, ktorý je alebo môže byť považovaný za nevhodný alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj právo na úpravu, zmenu, zmazanie a zákaz akéhokoľvek obsahu, ktorý považuje za inak závadný.

8.7 Spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že všetky diskusie, komentáre, hodnotenia, správy v diskusnom fóre či v chat miestnostiach a / alebo v iných komunikačných kanáloch sú verejné, nie súkromné, a môžu byť teda prečítané bez vedomia Spotrebiteľa. Všetka komunikácia, ktorá bude prebiehať na Portáli navratnepeniaze.sk (v diskusných fórach, skupinách, chat miestnostiach alebo inde) sa považuje za verejnú. Publikovaním komentárov, správ, alebo iných informácií na Portáli navratnepeniaze.sk Spotrebiteľ poskytuje Poskytovateľovi právo používať tieto informácie, komentáre a správy na reklamné účely, propagáciu, výskumu trhu alebo na iný účel v rámci právnych predpisov.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Všetky zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.2 Zmluvné vzťahy Poskytovateľa a Spotrebiteľa, ktoré výslovne neupravuje Zmluva o poskytovaní Služby alebo tieto Všeobecné obchodné podmienky, sa riadia hlavne zákonom č 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení, a zákonom č. 250/2007 Zb. z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

9.3 Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok. Poskytovateľ a Spotrebiteľ sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ako celkom.

9.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 15.januára 2013.

Prihlásiť Facebookom

Portál NavratnePeniaze.sk vracia peniaze späť za online nakupovanie iba registrovaným užívateľom, ktorí přešli do e-shopu preklikom zo stránok navratnepeniaze.sk. Správa účtu je úplně zadarmo a registráciu môžeš kedykoľvek zrušiť.