Poučení o ochraně osobních údajů v rámci služby Vratnépeníze.cz

Správcem osobních údajů je společnost MAFRA, a.s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO: 45313351, jakožto Poskytovatel. 
 
Jaké údaje o Vás budeme zpracovávat a k jakým účelům?
Bude o Vás zpracovávat v první řadě údaje, které nám poskytnete, nebo které zadáte do našeho systému (obvykle uživatelské jméno a heslo a dále případně další údaje vyplněné Vámi v uživatelském rozhraní naší aplikace). Vedle údajů, jež nám přímo poskytnete nebo jež získáme v rámci komunikace s Vámi, můžeme dále zpracovávat tyto údaje: IP adresy, z níž došlo k provedení Vaší registrace či její změny nebo z níž byly učiněny Vaše jiné kroky v rámci administrace našeho systému, čas jejich uskutečnění a obsah změn, druh Vašeho prohlížeče a Vaše nastavení cookies. 
 
Dále o Vás budeme zpracovávat údaje, které se budou týkat Vašich nákupů a které nám předá přímo e-shop, který navštívíte, nebo provozovatel zúčtovacího systému, s nímž daný e-shop spolupracuje a údaje o částkách, které jsme Vám vyplatili. V rámci těchto údajů si k Vašemu účtu uložíme do svého systému specifikaci e-shopu, hodnotu objednávky, číslo objednávky a čas objednávky.
 
Registrace do služby je možná přímo v aplikaci a dále prostřednictvím účtu pro Facebook a MojeID (obě služby nám předávají pouze e-mailovou adresu).
 
Aby náš systém mohl fungovat, musíme také do Vašeho prohlížeče uložit tzv. cookie, podle které provozovatel e-shopu pozná, že jste přišli ze stránky Vratnépeníze.cz. Naše stránky používají i další cookies a síťové identifikátory, podrobnosti naleznete v obecných zásadách Poskytovatele pro nakládání s osobními údaji
 
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je poskytování služby Vratnépeníze.cz, dokladování plnění vůči Vám a jednotlivým e-shopům, ochrana našich práv a práv třetích osob (zejména provozovatelů e-shopů), zlepšování našich služeb vč. statistických účelů, kontrola fungování našeho počítačového systému a zajištění jeho bezpečnosti, vedení účetnictví a plnění právních povinností, jež nám vznikají. Dále jsou to v přiměřeném rozsahu marketingové účely (zejména pro zasílání obchodních sdělení na Vaše adresy).
 
Ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Vás dále upozorňujeme, že Vám budeme zasílat nevyžádaná obchodní sdělení na Vaši e-mailovou. Odmítnout další zasílání obchodních sdělení budete moci i při doručení každé jednotlivé zprávy. Upozorňujeme, že vyjádřit nesouhlas s dalším zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv i na níže uvedených kontaktech, případně zaškrtnutím příslušné volby v rámci administrace naší služby.
 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat ve svých počítačových systémech, případně počítačových systémech jednotlivých zpracovatelů. Údaje z aplikace Vratnépeníze.cz jsou zobrazovány registrovaným uživatelům v aplikaci naší společnosti MojePortmonka, nicméně nutné je přihlášení uživatelským jménem a heslem pro aplikaci Vratnépeníze.cz. Aplikace MojePortmonka také umožňuje omezené ovládání aplikace Vratnépeníze.cz.
 
Právní základ zpracování.
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi námi a Vámi, oprávněné zájmy naší společnosti a třetích osob, zejména jednotlivých e-shopů (které jsou dány především charakterem poskytované služby, možností, že dojde ke sporu mezi Vámi a e-shopem o poskytnutá plnění a v návaznosti na to ke sporu o vyplacenou částku) a plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů, vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových a účetních předpisů).
 
Komu budeme Vaše údaje předávat?
Vaše údaje zejména v rozsahu pseudonymizovaného ID a informace předané prostřednictvím cookies budou poskytnuty provozovateli Vámi navštíveného e-shopu a provozovateli příslušné měřící technologie, kteří na jejich základě provedou vyúčtování poskytnuté finanční částky. K Vašim osobním údajům dále mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat, (iii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh a (iv) naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři. Údaje dlužníků mohou být také předávány osobám zajišťujícím pro nás vymáhání pohledávek či pojišťovací společnosti zajišťující pojištění pohledávek. 
 
Jak dlouho budeme údaje o Vás zpracovávat?
Údaje o Vás budeme zpracovávat pro účely poskytování služby Vratnépeníze.cz po dobu trvání smlouvy s Vámi (do zrušení registrace). Za účelem ochrany našich práv a práv třetích osob (zejména provozovatelů e-shopů), zlepšování našich služeb vč. statistických účelů a zajištění bezpečnosti našeho počítačového systému budeme vybrané údaje o Vás zpracovávat po dobu trvání registrace/smlouvy  a po přiměřenou dobu poté (obvykle v návaznosti na skončení promlčecí doby). Některé údaje o Vás (zejména o provedených platbách) musíme zpracovávat také pro plnění našich povinností podle předpisů o účetnictví a daňových předpisů. Takové údaje budeme zpracovávat po dobu stanovenou takovými právními předpisy.
 
Za účelem zasílání obchodních sdělení budeme údaje o Vás zpracovávat do té doby, než vyslovíte s jejich zasíláním nesouhlas. I poté si však po přiměřenou dobu ponecháme uložené základní údaje sloužící k doložení toho, proč jsme Vám obchodní sdělení zasílali a případně jaká sdělení to byla.
 
Zrušení Vaší registrace.
Registraci v naší službě můžete kdykoliv zrušit. Pro zrušení Vaší registrace nás prosím kontaktujte nejlépe e-mailem na info@vratnepenize.cz. 
 
Heslo.
Při registraci důrazně doporučujeme používat unikátní a dostatečné silné heslo odlišné od Vašich hesel do jiných systémů.
 
Vaše práva.
Upozorňujeme, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné, bez poskytnutí některých údajů označených jako povinné Vám však nebudeme moci naši službu poskytnout. Služba není určena osobám mladším 18 let. 
 
Poučení pro období do 24.5.2018 podle zákona č. 101/2000 Sb.:
V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Vás informujeme o těchto Vašich zákonných právech:
 
Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
 
a. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.
 
Poučení pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):
 
Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:
 
a) požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší společnosti jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
b) požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení, 
e) získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a
f) máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace. 
 
Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.
 
Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.
 
Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.
 
Kontaktní údaje
V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený naší organizaci, nás můžete kontaktovat na tel. čísle 225 067 961 prostřednictvím e-mailu: info@vratnepenize.cz, prostřednictvím datové schránky tu3cfw9 či osobně nebo poštou na adrese sídla naší společnosti.
 
Prihlásiť Facebookom

Portál NavratnePeniaze.sk vracia peniaze späť za online nakupovanie iba registrovaným užívateľom, ktorí přešli do e-shopu preklikom zo stránok navratnepeniaze.sk. Správa účtu je úplně zadarmo a registráciu môžeš kedykoľvek zrušiť.